ប្រវត្តិវិទ្យា ជំពូកទី៣៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់ មេរៀនទី៥៖ ប្រទេសកូរ៉េ


លក្ខខណ្ឌ ប្រើប្រាស់៖ អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យថតចម្លងនិងចែកចាយ …


source

Leave a Comment