ប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី២ មេរៀនទី៣៖​ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ (១៩៧០-១៩៧៥) (ភាគទី១)


ប្រវត្តិវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ (១៩៧០-១៩៧៥) (Smart1000វីដេអូ) ជំពូកទី២ …


source

Leave a Comment