ប្រវត្តិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី១ មេរៀនទី១៖​ សហរដ្ឋអាមេរិក (១៨៦៩-១៩៩០) (ភាគទី២)


ប្រវត្តិវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ សហរដ្ឋអាមេរិក (១៨៦៩-១៩៩០) …


source

Leave a Comment