ប្អូនស្រី ឈាងមួយគាំង ទទួលបានអាហារូបករណ៍50% រយៈពេល៤ឆ្នាំ សិក្សាលើជំនាញ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
source

Leave a Comment