ផែនដីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី២ មេរៀនទី៣៖ ទំនាញសកល និងចលនាភព (ភាគទី១)


ផែនដីវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ ទំនាញសកល និងចលនាភព (Smart1000វីដេអូ) …


source

Leave a Comment