ផែនដីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី១ មេរៀនទី៤៖ សំណឹកនិងការចាក់បង្គរ (ភាគទី២)


ផែនដីវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ សំណឹកនិងការចាក់បង្គរ (Smart1000វីដេអូ) …


source

Leave a Comment