ផែនដីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី២ មេរៀនទី៤៖ ព្រះចន្ទរបស់ផែនដី (ភាគទី១)


ផែនដីវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ ព្រះចន្ទរបស់ផែនដី (Smart1000វីដេអូ) …


source

Leave a Comment