ផែនដីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៣៖ ប្រព័ន្ធតារា និងកាឡាក់ស៊ី (ភាគទី២)


ផែនដីវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ ប្រព័ន្ធតារា និងកាឡាក់ស៊ី (Smart1000វីដេអូ) …


source

Leave a Comment