ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៣៥ ព្យញ្ជនៈ “រ៉” – Khmer literature 1st grade lesson 35 letter “រ៉”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment