ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៦៧ ព្យញ្ជនៈ និង ជើងព្យញ្ជនៈ – Khmer lit. 1st grade lesson 67 ជើងព្យញ្ជនៈ


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment