ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៩ ព្យញ្ជនៈ “ជ” – Khmer literature 1st grade lesson 19 letter “ជ”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment