ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៥២ ប្រកបនឹង “□ន □ន់” – Khmer lit. 1st gr. les. 52 spelling with “□ន □ន់”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment