ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី២០ ព្យញ្ជនៈ “ឈ” – Khmer literature 1st grade lesson 20 letter “ឈ”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment