ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៥៧ ប្រកបនឹង “□ម” – Khmer lite។ 1st grade lesson 57 spelling with “□ម”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment