ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៨៤ ផ្ញើជើង ប្ដ ប្រ ប្ល ប្អ – Khmer literature 1st grade lesson 84


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនប្រកប …


source

Leave a Comment