ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៣៧ ព្យញ្ជនៈ “ប៊” – Khmer literature 1st grade lesson 37 letter “ប៊”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment