ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៣១ ព្យញ្ជនៈ “ញ៉” – Khmer literature 1st grade lesson 31 letter “ញ៉”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment