ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៤៧ ប្រកបនឹង “□ច □ច់” (ត) – Khmer lit. 1st gr. les. 47 spell with “□ច □ច់”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment