ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៧៥ ផ្ញើជើង ច្ប ច្ន ច្យ ច្រ – Khmer literature 1st grade lesson 75


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនប្រកប …


source

Leave a Comment