ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៣០ ព្យញ្ជនៈ “ង៉” – Khmer literature 1st grade lesson 30 letter “ង៉”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment