ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី២២ ព្យញ្ជនៈ “ឌ” – Khmer literature 1st grade lesson 22 letter “ឌ”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment