ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៦ ព្យញ្ជនៈ “ខ” – Khmer literature 1st grade lesson 6


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment