ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៦១ ប្រកបនឹង “□ល □ល់” – Khmer lit. 1st gra. lesson 61 spell with “□ល □ល់”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment