ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី២៤ ព្យញ្ជនៈ “ទ-ធ” ផ្នែកទី១ – Khmer lit. 1st grade lesson 24 “ទ-ធ”​ part 1


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment