ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៧៤ ចម្រៀង ពេលដើរទៅសាលា – Khmer literature 1st grade lesson 74


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនច្រៀង …


source

Leave a Comment