ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៧ ព្យញ្ជនៈ “ឃ” ផ្នែកទី១ – Khmer literature 1st grade lesson 17 part 1


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment