ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៣៦ ព្យញ្ជនៈ “វ៉” – Khmer literature 1st grade lesson 36 letter “វ៉”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment