ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី២៨ ព្យញ្ជនៈ “ល – វ” ផ្នែកទី១ – Khmer lit. 1st gr. lesson 28 letter “ល – វ”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment