ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៦៨ ផ្ញើជើង ក្ដ ក្ប ក្ស ក្អ – Khmer literature 1st grade lesson 68.


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនប្រកប …


source

Leave a Comment