ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី២៥ ព្យញ្ជនៈ “ន – ព” ផ្នែកទី១ – Khmer lit. 1 grade lesson 25 letter “ន – ព”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment