ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៣៩ ព្យញ្ជនៈ “ហ៊” – Khmer literature 1st grade lesson 39 letter “ហ៊”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment