ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៧ ព្យញ្ជនៈ “ឃ” ផ្នែកទី២ (ចប់) – Khmer lit. 1st grade lesson 17 part 2


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment