ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៥៦ ប្រកបនឹង “□ម” – Khmer lit. 1st grade lesson 56 spelling with “□ម”


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនអាននិង …


source

Leave a Comment