ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៦៩ ផ្ញើជើង ក្ង ក្ន ក្ម ក្រ ក្ល – Khmer literature 1st grade lesson 69


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនប្រកប …


source

Leave a Comment