ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៩៥ ព្យាង្គតម្រួត ង្ក ង្ខ ង្វ ង្ស ង្ហ ង្អ – Khmer lit. 1st grade lesson 95


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនប្រកប …


source

Leave a Comment