ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១០២ ព្យាង្គតម្រួត ញ្ច្រ ញ្ជ្រ – Khmer literature 1st grade lesson 102


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនប្រកប …


source

Leave a Comment