ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៩៧ ព្យាង្គតម្រួត ញ្ច ញ្ឆ ញ្ជ ញ្ឈ ញ្ញ – Khmer literature 1st gr. lesson 97


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនប្រកប …


source

Leave a Comment