ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី៥ រំឭក ប៊ ស៊ ហ៊ អ៊ – Khmer literature 2nd grade lesson5


នៅក្នុងមេរៀននេះក្មួយៗសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការរៀនប្រកប អាន …


source

Leave a Comment