ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៣៖ គមនាគមន៍កម្ពុជា (ភាគទី២)


ភូមិវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ គមនាគមន៍កម្ពុជា (Smart1000វីដេអូ) ជំពូកទី៣ …


source

Leave a Comment