ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី៣ មេរៀនទី១៖ កសិកម្មកម្ពុជា (ភាគទី១)


ភូមិវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ កសិកម្មកម្ពុជា (Smart1000 វីដេអូ) ជំពូកទី៣ មេរៀនទី១ …


source

Leave a Comment