ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី២ មេរៀនទី១៖ វិសមភាពសុខភាព (ភាគទី១)


ភូមិវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ វិសមភាពសុខភាព (Smart1000វីដេអូ) ជំពូកទី២ …


source

Leave a Comment