ភូមិវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី២ មេរៀនទី២៖ វិសមភាពការអប់រំ (ភាគទី១)


ភូមិវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២ វិសមភាពការអប់រំ (Smart1000វីដេអូ) ជំពូកទី២ …


source

Leave a Comment