រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ជំពូកទី២ មេរៀនទី១៖គោលការណ៍​តម្រួល​រលក និងរលកជញ្ជ្រំ (ភាគទី២)


រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ គោលការណ៍​តម្រួល​រលក និងរលកជញ្ជ្រំ …


source

Leave a Comment