វិធីបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១៖ ការវាស់ និងប្រៀបធៀបប្រវែង ដោយប្រើខ្នាតផ្សេងៗគ្នា


[ភាសាខ្មែរនៅខាងក្រោម] The video shows a sample of a quality mathematics lesson taught by Ms Prak Ponleu, …


source

Leave a Comment