វិធីបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១៖ ការវាស់ និងប្រៀបធៀបប្រវែងដោយ ប្រើខ្នាតផ្សេងៗគ្នា – Teaser


[ភាសាខ្មែរនៅខាងក្រោម] This short version video highlights teaching activities of a quality mathematics lesson …


source

Leave a Comment