វិធីបង្រៀនគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៣៖ ការបូកចំនួនមានលេខ ៤ខ្ទង់នឹង ២ខ្ទង់មានត្រាទុក -Teaser


[ភាសាខ្មែរនៅខាងក្រោម] This short version video highlights teaching activities of a quality mathematics lesson …


source

Leave a Comment