វិធីបង្រៀនគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៣៖ ការបូកចំនួនមានលេខ 4ខ្ទង់នឹង 2ខ្ទង់មានត្រាទុក


[ភាសាខ្មែរនៅខាងក្រោម] The video shows a sample of a quality mathematics lesson taught by Ms Sok Sophan, …


source

Leave a Comment