វិធីបង្រៀនគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី២៖​​ បង្កើតលំនាំគំរូតាមរាង និងតាមពណ៌នៃរូបធរណីមាត្រ


[ភាសាខ្មែរនៅខាងក្រោម] The video shows a sample of a quality mathematics lesson taught by Ms Eng Dina, …


source

Leave a Comment