វិធីបង្រៀនគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី២៖ បង្កើតលំនាំគំរូតាមរាង និងតាមពណ៌នៃរូបធរណីមាត្រ – Teaser


[ភាសាខ្មែរនៅខាងក្រោម] This short version video highlights teaching activities of a quality mathematics lesson …


source

Leave a Comment