វីដេអូពិសោធន៍មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ជំពូកទី១ ផ្នែកទី៣ ២ ពិសោធន៍បង្ហាញច្បាប់ទី 3ញូតុន2


គោល​បំណង​សំខាន់​នៃ​វីដេអូ​ពិសោធន៍​នេះ …


source

Leave a Comment